nsdellamercede.it

Kada se plaća komunalna naknada

  • Increase font size

ZKG-a komunalna naknada plaća se za nekretnine iz stavka 1. istog članka koje se nalaze na području na kojem se najmanje obavljaju komunalne djelatnosti ... Komunalnu naknadu plaćaju vlasnici, odnosno korisnici: ... Kako bi se komunalna naknada zadužila sukladno važećoj Odluci o komunalnoj naknadi i kako bi ... Način obračuna određen je Odlukom o komunalnoj naknadi koju donosi Gradska skupština Grada Zagreba. Komunalna naknada plaća se mjesečno, najkasnije do 15. u ... Može li se dobiti oslobođenje od plaćanja komunalne naknade budući da nitko ne koristi stan? Komunalna naknada plaća se neovisno o korištenju prostora. Rješenjem o komunalnoj naknadi utvrđuje se iznos komunalne naknade po četvornome metru (m²) ... Komunalna naknada plaća se na cijelom području grada. Komunalni doprinos je novčano javno davanje koje se plaća za korištenje komunalne infrastrukture na području cijelog Grada Pazina i položajne pogodnosti ... samouprave. Komunalna naknada se plaća tromjesečno.1. Korisnik nekretnine plaća komunalnu naknadu ako je na njega obveza plaćanja prenesena pisanim. Apr 19, 2017 — Komunalnu naknadu plaćaju VLASNICI, odnosno KORISNICI stambenoga, ... Komunalna se naknada plaća mjesečno, najkasnije do 15. dana u mjesecu ... Jul 5, 2021 — Komunalna naknada plaća se za: stambeni prostor. garažni prostor. poslovni prostor. građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne ... (2) Komunalna naknada plaća se za nekretnine iz stavka 1. ovoga članka koje se nalaze na području na kojem se najmanje obavljaju komunalne djelatnosti ... Što je to komunalna naknada? Komunalna naknada je prihod prihod proračuna Općine Oprtalj, a plaća se za održavanje komunalne infrastrukture. Koristi s... Komunalna naknada je novčano javno davanje koje se plaća za održavanje i izgradnju komunalne infrastrukture. Raspored grada po zonama za obračun komunalne ... Prema pak stavku 3. istog članka toga Zakona, komunalna naknada plaća se ... koja oni i održavaju i plaćaju utrošenu električnu energiju. SVRHA KOMUNALNE NAKNADE. Članak 2. Komunalna naknada je prihod proračuna Grada Čakovca, a plaća se za održavanje komunalne infrastrukture. Koristi se za:. Komunalna naknada plaća se na području Grada Varaždina, a koji obuhvaća naselja. Varaždin, Črnec Biškupečki, Donji Kućan, Gojanec, Gornji Kućan, Hrašćica, ... Komunalna naknada je prihod proračuna jedinice lokalne samouprave koji se koristi za financiranje održavanja i građenja komunalne infrastrukture, a plaća se ... Pravni osnov za utvrđivanje i određivanje komunalne naknade je Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj ... Komunalna naknada plaća se za:. Dec 24, 2018 — koeficijent namjene ( Kn) za nekretnine za koje se plaća komunalne naknada. - obveznici plaćanja komunalne naknade. Komunalna naknada je novčano javno davanje koje se plaća za održavanje komunalne infrastrukture. Komunalna naknada je prihod proračuna Grada Rovinj-Rovigno koji ... Komunalna naknada plaća se na cijelom području Općine Podstrana. Komunalna naknada je prihod proračuna Općine Podstrana. Sredstva komunalne naknade ... Komunalnu naknadu plaćaju vlasnici odnosno korisnici: stambenog prostora, ... Komunalna naknada obračunava se po m2 površine, a iznos komunalne naknade ... Komunalna naknada plaća se za nekretnine iz stavka 1. ovoga članka koje se nalaze na području na kojem se najmanje obavljaju komunalne djelatnosti ... koeficijent zone (Kz) za pojedine zone u Gradu u kojima se naplaćuje komunalna naknada. - koeficijent namjene (Kn) za nekretnine za koje se plaća komunalna ... – javna rasvjeta. Sredstva komunalne naknade namijenjena su također i financiranju građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, a mogu se odlukom ... Ovom odlukom utvrñuju se mjerila i uvjeti za plaćanje komunalne naknade u gradu ... Komunalna naknada plaća se na cijelom području Grada Pule kao jedinice ... koeficijent namjene (Kn) za nekretnine za koje se plaća komunalna naknada,. – obveznici plaćanja komunalne naknade;. – rokovi plaćanja komunalne naknade,. komunalne naknade, te rješenje o komunalnoj naknadi. II. SVRHA KOMUNALNE NAKNADE. Članak2. 1 Komunalna naknada je prihod proračuna Općine Sibinj, a plaća se ... SVRHA KOMUNALNE NAKNADE. Članak 2. Komunalna naknada je prihod proračuna Općine Muć, a plaća se za održavanje i građenje komunalne infrastrukture. koje se plaća komunalna naknada, obveznici i obveze plaćanja komunalne naknade, rok ... (1) Komunalna naknada plaća se za stambeni prostor, garažni prostor, ... I komunalnoj naknadi i komunalnom doprinosu zajedničko je to da se radi o javnim davanjima koja plaćaju fizičke i pravne osobe i kod kojih se u pravilu od ... Dakle, komunalna naknada predstavlja novčano javno davanje koje se plaća za održavanje komunalne infrastrukture i druge svrhe pod uvjetima propisanim ... Komunalna naknada je novčano javno davanje koje se plaća za održavanje komunalne infrastrukture. Prihod je proračuna općine, a koristi se za financiranje ... Stoga, je li navedeni knjigovodstveni servis dužan plaćati komunalnu naknadu, ... Dostavlja li se rješenje o ovrsi komunalne naknade i komunalnog doprinosa ... Aug 25, 2021 — (2) Komunalna naknada plaća se za nekretnine iz stavka 1. ovoga članka koje se nalaze na području na kojem se najmanje obavljaju komunalne ... Komunalna naknada ne plaća se za lučko područje koje je ujedno pomorsko dobro. Stranica: 47. Autor/i: Mr. sc. Draško LAMBAŠA, dipl. iur. Sažetak:. 3. koeficijent namjene (Kn) za nekretnine za koje se plaća komunalna naknada. 4. rok plaćanja komunalne naknade. 5. nekretnine važne za Grad Supetar koje se ... Komunalna naknada je, dakle, novčano javno davanje koje se plaća za održavanje komunalne infrastrukture, a određuje se u skladu sa Zakonom, ... 3. koeficijenti namjene (Kn) za nekretnine za koje se plaća komunalna naknada. 4. rokovi plaćanja komunalne naknade. 5. nekretnine važne za Grad Karlovac ... Vodni doprinos se plaća na gradnju građevina za koje se zahtjev za ... Na građenje otvorenih objekata komunalne infrastrukture, vodni doprinos se obračunava ... namjene (Kn) za nekretnine za koje se plaća komunalna naknada, 4. rok plaćanja komunalne naknade, 5. nekretnine važne za jedinicu lokalne samouprave koje se ...

Leggi tutto...

Leggi tutto...
Leggi tutto...
  • «
  •  Inizio 
  •  Prec. 
  •  1 
  •   
  •   
  •   
  •   
  • »
Bing Google