nsdellamercede.it

što je eksproprijacija

  • Increase font size

Zakon o eksproprijaciji izričito navodi postojanje općeg interesa kao uvjet odnosno svrhu provođenja eksproprijacije. Taj interes se može ostvariti kada je u ... Procedura eksproprijacije odvija u nekoliko faza, prvo se utvrđuje postojanje državnog interesa, zatim se provodi administrativni dio, a na kraju se određuje i ... Mar 20, 2014 — eksproprijacija (latinski: expropriare izvlastiti) ili izvlaštenje, prisilno, zakonom predviđeno i regulirano oduzimanje imovine u privatnom ... Eksproprijacija (izvlaštenje) je pravni institut kojim država intervenira u privatno vlasništvo radi provedbe infrastrukturnih mjera koji su ... Što je eksproprijacija. Pojam i značenje eksproprijacije: Eksproprijacija se kao pravni pojam odnosi na instituciju javnog prava koja ... Tužitelji u tužbi navode da su im rješenjem o eksproprijaciji od 15 ... obuhvaćeno eksproprijacijom odnosno da za isto nisu primili naknadu jer je u vrijeme ... Eksproprijacija; 21.2.2008 · Sentence Visokog upravnog suda RH ... je za predmetno zemljište utvrđena naknada temeljem Zakona o eksproprijaciji ne može biti ... Eksproprijacija kao pravni pojam odnosi se na instituciju javnog prava, koja pripada ustavnom zakonu, a istovremeno i upravnom zakonu, i putem toga javna ... Ovim Zakonom uređuju se uvjeti, način i postupak eksproprijacije nekretnina za izgradnju objekata od javnog interesa. Član 2. Eksproprijacija je oduzimanje ili ... DEFINICIJA. eksproprijácija ž. DEFINICIJA. pravn. pol. oduzimanje ili ograničenje uz naknadu ili bez naknade, nekog prava na imovinu temeljem sudske odluke ... Eksproprijacija u sudskoj praksi Bosne i Hercegovine. Član 34. stav 1. Zakona o eksproprijaciji. AKO KORISINIK EKSPROPRIJACIJE U ROKU OD 3 GODINE OD ... Eksproprijacija - sudska praksa Bosne i Hercegovine. P R E S U D A. Zahtjev se odbija. O b r a z l o ž e n j e. Pobijanom presudom, uvaženjem tužbe poništen ... eksproprijacijom ili davanjem na korištenje građevinskog zemljišta i ako je za te nekretnine plaćena naknada temeljem pravomoćne odluke o plaćanju naknade, ... Eksproprijacija je oduzimanje ili ograniĉenje prava vlasništva na nekretninama uz naknadu prema trţišnoj vrijednosti nekretnina. by J Brežanski · 2007 · Cited by 2 — rješenja o izvlaštenju (eksproprijaciji) i pitanja vezana uz određivanje naknade za izvlaštene nekretnine. Težište je na sudskoj praksi koja je i ukazala na ... Feb 10, 1994 — ako je eksproprijacija izvršena na temelju propisa o ... snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o eksproprijaciji ("Narodne novine", br. prvotnog korisnika eksproprijacije, bilo pretvoreno u pravo njezine pravne sljednice R.T.P. - Lovište iz Lovišta da bude korisnica eksproprijacije ... snagu ... Eksproprijacija je oduzimanje ili ograničenje prava vlasništva na nekretninama uz naknadu prema tržišnoj vrijednosti nekretnina. Ovim Zakonom uređuju se uvjeti, način i postupak eksproprijacije nekretnina za izgradnju objekata od javnog interesa. Član 2. Eksproprijacija je oduzimanje ili ... Zakon o eksproprijaciji ("Službeni list Republike Crne Gore", br. ... Eksproprijacija je lišenje ili ograničenje prava svojine na nepokretnostima kada to ... Takav rok postojao je u Zakonu o eksproprijaciji («Narodne novine», broj ... pravomoćnog rješenja o eksproprijaciji odnosno izvlaštenju ukoliko je treća ... Lista riječi i fraza, sličnih eksproprijaciji: izvlaštenju, denacionalizaciji, konfiskaciji, restituciji, naslijeđivanju. Više rezultata i sinonimi na ... eksproprijaciju nekretnine i sticanje prava pristupa, ... eksproprijacija, a koja se za određenu nekretninu može postići na tržištu i koja zavisi o odnosu. Eksproprijacija preostalog dijela imovine. ... do donošenja rješenja o eksproprijaciji (čak i ako je proces legalizacije u toku ali nije. vijeću dozvolu za zonalnu eksproprijaciju koja se odnosila na 164 imovine, uključujući i ... eksproprijacije i naknade nije bilo utvrđeno, u razumnom roku, ... Zakonom o eksproprijaciji Federacije BiH uređuju se uvjeti, način i postupak eksproprijacije nekretnina za izgradnju objekata od javnog interesa. eksproprijaciju nekretnine i sticanje prava pristupa, ... Eksproprijacija, tj. sticanje nekretnina u javnom interesu, uređeno je na nivou entiteta (FBiH i ... Eksproprijacija (izvlaštenje) je od 1947., do danas uređena brojnim zakonima. ... Osnovna pretpostavka eksproprijacije je utvrđivanje interesa RH. Najčešće su se primjenjivale nacionalizacija, eksproprijacija i komasacija. ... Eksproprijacijom država može oduzeti privatno zemljište i na njemu izgraditi ... Nov 23, 2021 — Sada Nova.rs izvještava da izmjenama zakona o eksproprijaciji, ... su potrebne Rio Tintu mogu oduzeti uz određenu naknadu (eksproprijacija), ... KOJA PRAVA IMA VLASNIK EKSPROPRISANE NEKRETNINE I KAKAV JE POSTUPAK EKSPROPRIJACIJE? 12.06.2021. 21:04. Eksproprijacija je zakonom uređen postupak ... May 5, 2021 — upisani 1991. godine, što znači da je eksproprijacija provedena u ... eksproprijaciji nepokretnosti, Općinski sud je odbio prigovor zastare ... Eksproprijacijom nepokretnosti korisnik eksproprijacije stiče pravo da tu nepokretnost koristi u svrhu radi koje je eksproprijacija izvršena. Član 11. (1) Na ... Dec 8, 2021 — Vlada Srbije odlučila je povući iz parlamentarne procedure Zakon o eksproprijaciji i predložiti parlamentu izmjene i dopune Zakona o ... Predmet eksproprijacije mogu biti sve nekretnine na kojima postoji pravo vlasništva. ... Zakon o eksproprijaciji Federacije BiH („Službene novine FBiH“, ... Javni interes i svrha eksproprijacija: Imovina se moţe uzeti kroz eksproprijaciju tek nakon uspostave javnog interesa za izgradnju objekata ili izvoĎenje ... Jul 22, 2017 — Članak 2. (1) Nekretnina se može izvlastiti, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano, kada je to potrebno radi izgradnje građevine ili ... (potpuna eksproprijacija) osim u slučaju ako eksproprisana nekretnina dobiva status ... naknada u drugoj nekretnini, a ako korisnik eksproprijacije ne može ... Jun 21, 2019 — eksproprijacija imovine podnositeija pritube. ... Prema podnositeiju pritube, elaborat eksproprijacije, dostavijen. Zakona o eksproprijaciji FBiH, samo vlasnici, oni koji prebivaju i oni koji koriste ... Eksproprijacija se može izvesti za potrebe FBiH, kantona, gradova, ...

Leggi tutto...

Leggi tutto...
Leggi tutto...
  • «
  •  Inizio 
  •  Prec. 
  •  1 
  •   
  •   
  •   
  •   
  • »
Bing Google